logo
title
Cập nhật ngày: 11/10/2022
Ngày 29/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1601/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch ...
Cập nhật ngày: 11/10/2022
Ngày 26/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1580/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một ...
Cập nhật ngày: 11/10/2022
Ngày 22/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1557/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 23/09/2022
Ngày 12/8/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1287/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 23/09/2022
Ngày 09/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1457/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 23/09/2022
Ngày 14/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1488/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của CÔNG TY TNHH AZLINK ...
Cập nhật ngày: 12/08/2022
Ngày 05/8/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1260/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 12/08/2022
Ngày 29/7/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1213/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 12/08/2022
Ngày 29/7/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1212/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 12/08/2022
Ngày 29/7/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1211/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH TM ...