logo
title
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 11/01/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 42/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 10/01/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 36/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 28/02/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 283/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Trường ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 14/03/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 379/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Giải ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 08/03/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 346/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Lữ ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 10/02/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 167/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 14/03/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 378/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 08/02/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 158/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 10/02/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 165/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 04/04/2023
Ngày 27/03/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 460/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...