logo
title
Cập nhật ngày: 24/10/2018
Ngày 18/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 773/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 672/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 671/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Du lịch và ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 670/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần TIE
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 28/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 662/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch ...
Cập nhật ngày: 24/09/2018
Ngày 20/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 650/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch ...
Cập nhật ngày: 24/09/2018
Ngày 20/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 649/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Đường về Châu ...
Cập nhật ngày: 28/08/2018
Ngày 21/08/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 553/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Lữ hành ...
Cập nhật ngày: 28/08/2018
Ngày 21/08/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 552/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên ...
Cập nhật ngày: 16/08/2018
Ngày 15/8/2018, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 527/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...